Prawo Drukuj

Biegły rewident to osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych oraz innych czynności określonych w art. 48 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych

Podstawą wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz działania Kancelarii Biegłego Rewidenta, jest Ustawa o rachunkowości z dnia 1994-09-29 (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591) oraz Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 07.05.2009 (Dz.U. 2009 Nr 77, poz. 649).
Dodatkowe przepisy regulujące zadania biegłego rewidenta zawiera Kodeks spółek handlowych z dnia 2000-09-15 (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037).

Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto:

  1. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
  3. ukończył studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie,
  4. odbył trzyletnią praktykę w Polsce, w tym co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, przy czym spełnienie tego warunku zostało uznane przez Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją",
  5. złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy na biegłego rewidenta przed Komisją,
  6. uzyskał dyplom biegłego rewidenta.